คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 ก.ย.60 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในการนี้ รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน และตามบ้านเรือนในวันที่ 28 ก.ย. 60 โดยพร้อมเพรียงกัน